• English
  • Deutsch
  • Nederlands
(800)603 6035

General conditions property rental

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de boekingsbevestigingen tussen de verhuurder van een vakantiehuis en de huurder(s) daarvan die door bemiddeling van StrandBergen, in opdracht van de verhuurder, tot stand zijn gekomen. Ze gaan in op het moment dat de huurder per email een boekingsbevestiging heeft ontvangen en de (aan)betaling gedaan heeft en zijn geldig tot twee weken na vertrekdatum.

1. Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u tussen 15.00 en 16.00 uur de sleutel in ontvangst nemen op het huuradres. Andere tijden zijn alleen in overleg mogelijk. In verband met schoonmaakwerkzaamheden is een vroegere aankomst helaas niet mogelijk. Bij een latere aankomst dan 16.00 uur volgt u alstublieft de aanwijzingen op de boekingsbevestiging.
Op de vertrekdag dient u de sleutel uiterlijk om 10.00 uur in te leveren tijdens de laatste inspectie en uitcheck of de sleutels achter te laten in de woning, zodat de schoonmaaksters hun werk kunnen doen. We rekenen op uw medewerking.

2. Teruggaaf woning, borg en schade

Van u wordt verwacht dat u de woning opgeruimd en schoon achterlaat. Meubels en keukeninventaris staan weer op hun originele plaats en zijn compleet. De afwas dient gedaan te zijn, fornuis en oven schoongemaakt, koelkast leeggemaakt, afval dient in vuilniszakken in de grote grijze afvalbakken te worden achtergelaten. Open haarden, indien aanwezig, dienen leeg en schoon opgeleverd te worden.

In het te betalen totaalbedrag zit een borg verwerkt. Na uw vertrek bekijken we in rust of alles in de woning in orde is en storten u dan binnen 2 weken de borg terug op uw rekening. Eventuele schade, verontreinigingen of vermissing zal op de borg in mindering worden gebracht. We kijken daarbij niet op een gebroken glas meer of minder en beoordelen naar alle redelijkheid. Het niet naleven van de huisregels (die u ook in uw vakantiewoning zult aantreffen), heeft tot gevolg dat de borg niet zal worden gerestitueerd.

Mocht tijdens uw verblijf een schade of tekortkoming ontstaan, maakt u StrandBergen hier dan direct opmerkzaam op! Eventuele acties kunnen dan meteen genomen worden zodat de gevolgen en overlast voor u en uw huuropvolger zoveel mogelijk beperkt blijven.

Bij schade die het bedrag van de borg en/of eventuele schadeverzekering te boven gaat, zal de verhuurder rechtstreeks met de huurder contact opnemen en dient u samen tot een bevredigende oplossing te komen en (eventueel via uw WA-verzekering) tot een vergoeding van de schade zien te komen. StrandBergen zal hierin geen partij zijn.

3. Huurders

Verblijf van meer of andere personen in een vakantiewoning dan op de boekingsbevestiging overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming van StrandBergen, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Ook is het niet toegestaan het huis te gebruiken voor commerciële doeleinden of als feestlocatie.

4. Algemene huisregels

Wij verzoeken u vriendelijk de woning met respect te behandelen. U bent gebonden zich te houden aan de huisregels. Het niet naleven van één of meerdere regels zal helaas tot gevolg hebben dat de complete borg niet zal worden geretourneerd.

  1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.
  2. Tenten, Campers zijn verboden.
  3. Het stoken van vuur, vuurwerk en vuurkorven is uitdrukkelijk verboden. Barbecueën is alleen toegestaan op eventueel reeds aanwezige barbecues die bij het huis horen en op elektrische grills. Er mogen geen vetvlekken of andere vlekken worden achtergelaten.
  4. Om verstoppingen te voorkomen is het doorspoelen van zaken die niet in een toilet of gootsteen horen niet toegestaan.
  5. Indien in de woning honden zijn toegestaan geldt: honden mogen niet in de slaapvertrekken en op de zitmeubels, zijn buiten de woning ten allen tijde aangelijnd, worden nooit alleen in de woning achtergelaten en doen hun behoefte niet in de tuin. U zorgt ervoor dat de hond geen overlast bezorgt door overmatig geblaf. We vragen u dringend voor uw vertrek te zorgen dat hondenharen verwijderd zijn, het huis geurvrij is en dat overige vervuilingen verholpen zijn. Andere huisdieren dan honden zijn niet toegestaan.
  6. Indien u overlast bezorgt voor omwonenden, zoals het niet respecteren van de nachtrust of algemeen geldende gedragsregels, zulks uitsluitend ter beoordeling van een medewerker van StrandBergen, heeft de verhuurder dan wel Strandbergen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en de medehuurders de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen, dit zonder restitutie van huurgelden.
  7. Vuilnis dient u te deponeren in de daarvoor bestemde grijze en groene bakken.
5. Annulering

Bij annuleringen tot en met 42 dagen voor de aankomstdatum is de huurder 50% van het huurbedrag plus de boekingskosten verschuldigd. Bij annuleringen binnen 42 dagen voor aankomstdatum is 100% van het huurbedrag plus de volledige nevenkosten (exclusief toeristenbelasting en borg) verschuldigd. Bij annulering vervalt voor de huurder het boekingsrecht op de boeking. Bij een annulering die in het weekend of op een officiële Nederlandse feestdag wordt gedaan, geldt als annuleringsdatum de eerstvolgende werkdag.
StrandBergen raadt u ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Betaling

StrandBergen is door de verhuurder gemachtigd om de huursom in ontvangst te nemen.
Uw boeking wordt pas definitief als u de (aan)betaling heeft voldaan. Bij boekingen waarbij de aankomstdag binnen 42 dagen ligt, dient het volledige bedrag ineens betaald te worden. Als de aankomstdag 42 dagen of verder verwijderd is van de dag van de boeking, doet u eerst een aanbetaling. Deze bestaat uit 50% van het huurbedrag plus de boekingskosten. Uiterlijk 42 dagen voor aankomst betaalt u dan het restbedrag.
Boekingen op 2 of minder dagen voor aankomst dient u ofwel direct met een spoedbetaling, via internet-banking (alléén op werkdagen) of (als voorgaande betalingswijzes niet mogelijk zijn) contant bij aankomst te voldoen. Indien bij aankomst het bedrag niet door StrandBergen is ontvangen heeft u geen recht de vakantiewoning te betrekken.

Wanneer de aanbetaling of betaling van het restbedrag niet binnen de gestelde termijn(en) ontvangen is (zijn), ontvangt u eenmalig per email een herinnering met hierin de uiterste ontvangstdatum. Indien u dan nog steeds niet heeft voldaan aan uw contractuele verplichtingen zal StrandBergen uw boeking annuleren. U bent in dit geval gebonden aan de annuleringsregeling zoals in artikel 5 beschreven. Naast de annuleringskosten zijn in dit geval de incassokosten (15% van het verschuldigde bedrag) en de gemaakte gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.

7. Klachten

Als u een klacht heeft over de vakantiewoning of over een dienst van StrandBergen, vragen wij u dringend deze direct aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor bellen tussen 09.00 en 17.00 uur. Alleen in uiterste noodgevallen kunt u buiten deze tijden contact opnemen. StrandBergen neemt uw klachten serieus en zal proberen deze naar tevredenheid op te lossen. Indien gebreken aan het vakantiehuis niet binnen een redelijke termijn hersteld kunnen worden en dit ten koste gaat van het vakantiegenot van de huurder, zal StrandBergen in contact treden met de verhuurder om te bepalen of een compensatie mogelijk is. Klachten die StrandBergen pas ten ore komen op de dag van vertrek of daarna kunnen nimmer lijden tot claims.

8. Aansprakelijkheid

De verhuurder en StrandBergen zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ongevallen, diefstal of schade van huurders of derden in of nabij de vakantiewoning.
Bij aantoonbaar niet nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst en bij grove schuld en opzet is de verhuurder door de huurder aansprakelijk te stellen, mits de schade niet gedekt is door de reis- of annuleringsverzekering van de huurder.
In geval van overmacht zoals staking, natuurramp, terroristische acties, brand en buitengewone weersomstandigheden waardoor reeds aangevangen of nog aan te vangen verhuur onmogelijk gemaakt is, zullen eventuele betaalde bedragen (exclusief boekingskosten) gedeeltelijk of geheel worden gerestitueerd. Bij overmacht is StrandBergen niet verplicht u een alternatieve accommodatie aan te bieden en verliest de boekingsbevestiging zijn geldigheid.
De huurder is aansprakelijk voor (de gevolgen van) ongevallen, schade en diefstal in en nabij de woning als deze ontstaan is door nalatigheid, schuld of opzet van de huurders of diens bekenden.

9. Disclaimer

StrandBergen doet haar uiterste best om de aangeboden vakantiehuizen op een duidelijke en eerlijke manier op haar website(s) te presenteren en deze informatie zo actueel mogelijk te houden. Mochten bepaalde foto’s en/of beschrijvingen echter niet met de werkelijkheid overeenstemmen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend en blijft de overeenkomst van kracht.